Zjazd socjologiczny

W dniach 14-17 września 2016 r. w Gdańsku odbędzie się XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.

W trakcie zjazdu obradować będzie grupa tematyczna „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” (prowadzący: dr Mikołaj Pawlak & dr Ireneusz Sadowski) powiązana tematycznie z seminarium.

Program obrad grupy

(16 września 2016 – piątek)

Sesja 1, godz. 11:30 – 13:30, sala C205

ZMIANY SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE JAKO PRZYKŁAD DEINSTYTUCJONALIZACJI
Niedziałkowski Krzysztof (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

„BYŁBYM IDIOTĄ, GDYBYM BYŁ LOJALNY JEDNEJ FIRMIE” – NEOINSTYTUCJONALNA PERSPEKTYWA W BADANIU KRZYŻOWANIA SIĘ ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH W POLSCE
Szalacha-Jarmużek Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

LOGIKA KONSEKWENCJI CZY STOSOWNOŚCI? DYLEMATY WŁADZ LOKALNYCH W PROCESACH INSTYTUCJONALIZACJI PRAW JĘZYKOWYCH OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W POLSCE
Łodziński Sławomir (Instytut Socjologii UW)

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR CONSOLIDATING MEDIA FREEDOM IN AFTER-MAIDAN UKRAINE: AN INSTITUTIONAL APPROACH
Ryabinska Natalya (Collegium Civitas)

PROCES LEGISLACYJNY, JAKO TWORZENIE INSTYTUCJI: EMPIRYCZNA REKONSTRUKCJA Z WYKORZYSTANIEM POJĘĆ NOWEJ ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ
Betkiewicz Witold (Instytut Studiów Politycznych PAN)

 

Sesja 2, godz. 15:00 – 17:00, sala C205

PODEJŚCIE SYSTEMOWE JAKO METODA ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ
Kasianiuk Krzysztof (Collegium Civitas)

PRZYDATNOŚĆ STUDIUM PRZYPADKU WYDZIAŁU SPRAW CUDZOZIEMCÓW MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO DLA BADANIA POLA ORGANIZACYJNEGO POLITYKI MIGRACYJNEJ W POLSCE
Skowrońska Kaja (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

INSTYTUCJE I MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNO-ZAWODOWA. REGUŁY INSTYTUCJONALNE W (NIE)POBUDZANIU MIGRACJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.
Głowacka Lidia (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)

TEATR. INSTYTUCJA INNA NIŻ INNE?
Kuczkowska-Golińska Katarzyna (Instytut Socjologii UMK)

PRAKTYKI SPOŁECZNE I PRZESTRZEGANIE REGUŁ W KONTEKŚCIE REPUBLIKAŃSKIEJ KONCEPCJI WOLNOŚCI JAKO BRAKU DOMINACJI I JEJ INSTYTUCJONALNYCH IMPLEMENTACJI.
Wierzchosławski Rafał (Wydział Zamiejscowy Poznań, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołczeny)

 

Referaty wyłożone

ZAISTNIEĆ W SIECI? REGUŁY GRY MARKETINGU INTERNETOWEGO A MARKA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA W ŚWIETLE TEORII NEOINSTYTUCJONALNEJ
Novikova Kateryna (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej)

POLSKI TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W ŚWIETLE MODELU NEO-INSTYTUCJONALNEGO
Kobyliński Konrad (Uniwersytet Śląski)

 

 

Opis grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”

Nowy instytucjonalizm stał się w ostatnich dziesięcioleciach ważnym interdyscyplinarnym obszarem badawczym. Jego kluczowe koncepcje (osadzenie, racjonalność ograniczona, logika i pole instytucjonalne, izomorfizm, zależność od szlaku, koszty transakcyjne, oddzielanie (decoupling), praca instytucjonalna itd.) trwale zmieniły sposób w jaki współcześnie analizujemy instytucje oraz ich przemiany (zob. Sadowski 2014). Badania i teorie tego nurtu dotyczą z jednej strony możliwości i ograniczeń dla planowanej, racjonalnej rekonstrukcji życia społecznego, z drugiej barier spontanicznego kreowania ładu. W Polsce instytucjonalizm odegrał w tym kontekście istotną rolę w analizie transformacji ustrojowej rozumianej jako zmiana instytucjonalna poziomu makro (zob. Kolasa-Nowak 2010; Pawlak 2013). Jednak jest on również stosowany do zrozumienia wielu zagadnień szczegółowych, dostarcza bowiem efektywnych ram interpretacji procesów obserwowanych także w innej skali. Analiza instytucjonalna może być prowadzona zarówno na poziomie strategicznym (gry poszczególnych aktorów), jak ekologicznym (relacji porządków normatywnych – pól) i paradygmatycznym (problematyka „mitów instytucjonalnych”, zob. Meyer, Rowan 1977). Owe perspektywy nowego instytucjonalizmu nie stanowią wzajemnej konkurencji, ale efektywnie uzupełniają się, tworząc wszechstronne instrumentarium opisu zjawisk.
Zapraszamy do zgłaszania referatów zarówno na temat rozwoju narzędzi teoretycznych w tym obszarze badawczym, jak również dotyczących wyników badań nad funkcjonowaniem i przemianami instytucji. W szczególności proponujemy podjęcie zagadnień z zakresu: kształtowania polityk publicznych jako tworzenia reguł instytucjonalnych, roli aktora społecznego jako przedmiotu i twórcy reguł, instytucjonalizacji pól społecznych (organizacyjnych) powstałych wokół konkretnych zagadnień życia społecznego, procesów dezinstytucjonalizacji, twórczej destrukcji i przebudowy ładu społecznego.