Teksty

Wybrane teksty uczestników seminarium (opublikowane i working papers)

Betkiewicz, Witold (2018) Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji: Próba operacjonalizacji i analizy.

Chmielewski, Piotr, Jan Chmielewski (2017) Instytucjonalna ciągłość i zmiana w społeczności lokalnej. Na przykładzie zarządzania wspólnymi zasobami w Jurgowie, wsi polskiego Spisza, Studia Socjologiczne, 3(226), ss. 99-128.

Cianciara, Agnieszka (2018) Strategie rządu RP w sporze o praworządność z Komisją Europejską, Przegląd Europejski (w druku).

Czarniawska, Barbara, Rolf Solli (2017) Hybrydyzacja sektora publicznego.

Dominika, Łukasz M. (2017) Władza i społeczeństwo. Materializm organizacyjny Michaela Manna.

Fałkowski, Mateusz (2018) Zagraniczni sojusznicy, rywalizacja o zasoby i instytucjonalizacja ruchu społecznego w podziemiu.

Gadowska, Kaja, Marek Rymsza (2017) Od socjologii transformacji do socjologii sfery publicznej. Nowe możliwości syntezy wiedzy o zmianie systemowej, Studia Socjologiczne, 4(227), ss. 19-47.

Kamiński, Antoni Z., Bartłomiej Kamiński (2015) Constitutional Engineering and the Postcommunist Transitions to Democracy (working paper).

Kamiński, Antoni Z., Bartłomiej Kamiński (2016) Inżyniera konstytucyjna w pokomunistycznych przemianach ustrojowych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 78(2), ss. 251-270.

Kamiński, Marek (2015) Metody głosowania w okręgach jednomandatowych, Decyzje, 23, ss. 105-122.

Kaźmierczak, Tomasz (2012) W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej, w: T. Kaźmierczak i M. Rymsza (red.) W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: ISP, CAL, ss. , 109-131.

Łodziński, Sławomir, Marek Szonert (2016) Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2016 (kwiecień).

Niedziałkowski, Krzysztof, Jouni Paavola, Bogumiła Jędrzejewska (2012) Governance of biodiversity in Poland before and after the accession to the EU: The tale of two roads, Environmental Conservation, 40(2), ss. 108-118.

Pawlak, Mikołaj (2013) Teorie instytucjonalne w badaniach zmiany społecznej w Polsce po 1989 roku, w: tegoż, Organizacyjna reakcja na nowe zjawisko. Szkoły i instytucje pomocowe wobec uchodźców w Polsce po 2004 r., Warszawa: IPSiR UW.

Pawlak, Mikołaj, Adriana Mica (2016) Coping with the Unintended Consequences of Institutional Work, w: G. Kruecken, C. Mazza, R. Meyer, P. Walgenbach (red.), New Themes in Institutional Analysis: Topics and Issues from European Research. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.

Pawlak, Mikołaj, Ireneusz Sadowski (2017) Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa – tradycje, stan badań i perspektywy, Studia Polityczne, 45(2), ss. 27-52.

Piróg, Tomasz (2016) Wpływ organizacji społecznych na procesy instytucjonalizacji. Przegląd teorii socjologicznych, w: T. Piróg, Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia. Kraków: Nomos, ss. 160-210.

Piróg, Tomasz (2018) Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne, Studia Socjologiczne, 4(231), ss. 7-23.

Rafałowski, Wojciech  (2015) Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na materiale z krajów pokomunistycznych, Studia Polityczne, 1(37), ss. 139-160.

Sadowski, Ireneusz, Bogdan Mach (2014) Współczesne spojrzenie na instytucje: ewolucja pojęć, problem modelu aktora i poziomy analizy instytucjonalnej, Przegląd Socjologiczny, tom LXIII/3, ss. 89-114.

Sadowski, Ireneusz (2016) Strategie kadrowe polskich instytucji naukowych w świetle wyników parametryzacji, Nauka 3/16, ss. 27-53.

Skrzypczak, Bohdan (2015) (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej, w: R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (red.) Efekt motyla Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego. Warszawa: CC, CAL, ss. 171-195.

Suddaby, Roy, Max Ganzin, Alison Minkus (2017) Craft Magic and the Re-enchantment of the World, European Management Journal, 35(3), ss. 285-296.