Negatywny konsens konstytucyjny – referat Grażyny Skąpskiej

Sezon 2018/2019 seminarium „Nowy instytucjonalizm – Teorie i badania” otwieramy wystąpieniem prof. Grażyny Skąpskiej (UJ) pt. „Negatywny konsens konstytucyjny”.

Spotkanie odbędzie się we czwartek, 25 października 2018 r., o godz. 13:00 w sali seminaryjnej Instytutu Studiów Politycznych PAN (ul. Polna 18/20). Pierwszy głos w dyskusji zabierze prof. Andrzej Rzepliński (UW).

prof. Grażyna Skąpska

Prof. dr hab. Grażyna Skąpska jest kierownikiem Katedry Socjologii Prawa w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2011-2017 przewodniczyła Polskiemu Towarzystwu Socjologicznemu. Jest zainteresowana socjologiczną teorią prawa, badaniami sfery publicznej oraz społeczeństwa obywatelskiego. [biogram na stronie UJ]

prof. Andrzej Rzepliński

Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński jest kierownikiem Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W latach 2010-2016 prezes Trybunału Konstytucyjnego. Naukowo zajmuje się m.in. zagadnieniami praw człowieka, sądownictwem PRL, korupcją, zbrodniami państwa oraz polityką kryminalną. [biogram na stronie UW]

Punktem wyjścia do dyskusji jest artykuł autorstwa prof. Grażyny Skąpskiej pt. „Znieważający konstytucjonalizm i konstytucjonalizm znieważony. Refleksja socjologiczna na temat kryzysu liberalno-demokratycznego konstytucjonalizmu w Europie pokomunistycznej” [LINK].

Abstrakt: Znieważający konstytucjonalizm (abusive constitutionalism, zob. Landau 2013) polega na zmianie systemu demokratycznego w system mniej demokratyczny za pomocą demokratycznych procedur, np. uprawomocnionej demokratycznie zmiany obowiązującej konstytucji lub uchwalenia nowej konstytucji, jak ostatnio miało to miejsce na Węgrzech. Jako przypadek znieważonego konstytucjonalizmu można także potraktować współczesną Polskę. Następuje w niej fundamentalna zmiana systemu demokratycznego, a obowiązująca konstytucja jest obchodzona ustawami uchwalanymi pospiesznie przez większość parlamentarną. Proces ten jest sterowany w sposób nieformalny przez prezesa rządzącej partii. Ważny kontekst konstytucjonalizmu znieważającego stanowi kryzys konstytucjonalizmu liberalno-demokratycznego, który przestaje być moralnym drogowskazem w sferze publicznej. Jest on zastępowany  koncepcjami wspólnoty politycznej, gdzie sentymenty, więzi pierwotne, mity fundacyjne są ważniejsze od prawa. Przyczyn odejścia od konstytucjonalizmu liberalnego można szukać w historii, ale jest ono również rezultatem aktualnej reakcji na rosnącą złożoność współczesnego świata i związane z nią ryzyka.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Negatywny konsens konstytucyjny – referat Grażyny Skąpskiej została wyłączona

Zmarł James G. March

James G. March

27 września 2018 r. odszedł James G. March, socjolog i badacz organizacji, do którego często odwoływaliśmy się podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”. Najbardziej znane koncepcje wprowadzone przez Marcha do teorii instytucjonalnej to model kubła na śmieci, logika konsekwencji i logika stosowności.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmarł James G. March została wyłączona

Artykuł 7., czyli nowy instytucjonalizm w studiach europejskich – referat Agnieszki Cianciary

Na seminarium, które odbędzie się 10. maja, podejmiemy zagadnienie z zakresu instytucjonalizmu w stosunkach międzynarodowych. Referat zatytułowany: „Artykuł 7., czyli nowy instytucjonalizm w studiach europejskich” wygłosi Agnieszka Cianciara (ISP PAN), specjalistka w zakresie studiów europejskich, autorka kilkudziesięciu publikacji na ten temat. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się w szczególności wokół instytucjonalizacji i europeizacji grup interesu i partii politycznych, a także problematyki legitymizacji polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Niedawno ukazała się książka jej autorstwa: „Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie konstruktywizmu„. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Paweł Borkowski (WNPiSM UW).

Seminarium odbywa się w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20), początek o godzinie 13:00. Spotkanie ma jak zwykle charakter otwarty – serdecznie zapraszamy do udziału.

Artykuł wprowadzający do tematyki referatu:

Cianciara, Agnieszka (2018) Strategie rządu RP w sporze o praworządność z Komisją Europejską, Przegląd Europejski (w druku).

Dodatkowe prace referentki:

Cianciara, Agnieszka (2017) Stability, security, democracy: explaining shifts in the narrative of the European Neighbourhood Policy, Journal of European Integration, 39(1), ss. 49-62.

Cianciara, Agnieszka (2016) ‘Europeanization’ as a legitimation strategy of political parties: the cases of Ukraine and Georgia, Southeast European and Black Sea Studies, 16(3), ss. 391-411.

Abstrakt referatu:

Spór między rządem RP i Komisją Europejską, prowadzony w ramach tzw. procedury ochrony praworządności, która zakończyła się wszczęciem przez Komisję procedury określonej w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, budzi wiele politycznych emocji. Z perspektywy nowego instytucjonalizmu spór ten dostarcza bogatego materiału empirycznego i umożliwia postawienie szeregu interesujących pytań badawczych, dotyczących przekształcania reguł gry oraz adaptacyjnych i kontestacyjnych strategii aktorów w unijnym polu instytucjonalnym. „Socjologizując” klasyczną wersję instytucjonalizmu socjologicznego w studiach europejskich, postaram się wyjaśnić, dlaczego Komisja Europejska podjęła decyzję o uruchomieniu art. 7 oraz dlaczego weto Węgier nie zapewni polskiemu rządowi wygranej w toczącej się grze.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Artykuł 7., czyli nowy instytucjonalizm w studiach europejskich – referat Agnieszki Cianciary została wyłączona

Enchantment in institutional studies – referaty Sabiny Siebert i Roya Suddaby

Na najbliższym spotkaniu seminarium, 19. kwietnia (czwartek), będziemy mieli przyjemność gościć dwójkę wybitnych neoinstytucjonalistów – Sabinę Siebert (University of Glasgow) oraz Roya Suddaby (University of Victoria, Newcastle University), którzy nawiążą dialog w ramach dwóch zaproponowanych wystąpień, zatytułowanych: „Craft, Magic and the Re-enchantment of the World” (Roy Suddaby) oraz „Enchantment, emplacement and secrecy in an elite profession: An institutional perspective” (Sabina Siebert). Abstrakty obu wystąpień zamieszczamy poniżej.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20), początek o godzinie 13:00. Językiem spotkania będzie angielski.

Sabina Siebert / University of Glasgow (gla.ac.uk)

Sabina Siebert jest profesorem zarządzania w Adam Smith Business School, University of Glasgow, autorką kilkudziesięciu publikacji m.in. z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, socjologii organizacji i teorii organizacji. W latach 2015-2017 pełniła rolę redaktora naczelnego European Management Journal. Swoją karierę naukową rozpoczynała na Uniwersytecie Łódzkim. (bio na stronie UG)

Roy Suddaby / University of Victoria

 

Roy Suddaby jest profesorem zarządzania Peter B. Gustavson  School of Business, University of Victoria (Kanada) oraz  Newcastle University Business School (UK) i jednym z najczęściej cytowanych autorów wśród badaczy zajmujących się nowym instytucjonalizmem. Thompson Reuters przez trzy lata z rzędu (2014-16) zaliczał go do grona World’s Most Influential Scientific Minds (h-indeks=37). Jego koncpecje, m.in. pracy instytucjonalnej, na trwałe weszły do kanonu teorii neoinstytucjonalnej. (bio)

 

Abstrakt referatu „Craft, Magic and the Re-enchantment of the World” (Roy Suddaby)

The great German sociologist Max Weber famously linked the emergence of capitalism to the somewhat more secularist tendencies of Calvinist Protestantism. Weber also predicted that the modern shift to industrial capitalism would be accompanied by an increasing rationalization of society in modernity, which he termed the „disenchantment of the world”. Weber used the term to capture a sense of weary nostalgia for what humanity must give up in order to progress, or to capture what was lost when science replaced myth, industry supplanted craft and our local communities and tribal sense of belonging are abandoned by our pursuit of global society. Weber’s notion of rationalization and disenchantment has formed the foundation of many substantive schools of organization, including institutional theory and critical theories of management.

In this talk, I challenge Weber’s notion of disenchantment by presenting a range of phenomena, which suggests a contemporary rejection of secularism, scientific rationality and the industrial domination of the mystery of nature. The resurgence of fundamentalist religion, the increasing rejection of global social structures like the nation state, the multinational corporation and global trade agreements and the increased interest in populist tribalism in politics all speak to an oppositional counter narrative of an increasing appetite for „enchantment”. Not all of these trends are so negative. Powerful social movements advocating slow food, farmer’s markets and humane treatment of animal stock all offer a useful counterpoint to the oft predicted ‘McDonaldization’ of the food industry. The re-emergence of craft modes of production and the strength of family business also contradict the assumptive industrialization of the world. Collectively, these examples raise questions about the validity of Weber’s theory of disenchantment. The purpose of this talk is to draw together the threads of a competing discourse that elaborates both the positive and negative possibilities of re-enchanting the world.

Artykuł: R. Suddaby, M. Ganzin, A. Minkus (2017) Craft Magic and the Re-enchantment of the World.

Abstrakt referatu: „Enchantment, emplacement and secrecy in an elite profession: An institutional perspective” (Sabina Siebert)

This paper contributes to the literature on maintenance of institutions through an interpretive ethnographic study of an elite professional institution, the Faculty of Advocates (Scottish barristers). My interest in the Faculty was motivated by the research question: how has this institution, which has been in existence for over five hundred years and located in the same building for over three hundred years, retained its form despite pressures for endogenous and exogenous change?  In the paper I analyze practices within the Faculty such as customs, ceremonies, rituals, seating arrangements and dress code the with a view to determining how they help maintain professional closure, and reproduce the status order within the Scottish legal system. To do so, I draw on theoretical concepts from institutional theory and the literature on organizational spaces.  In particular, my approach to the micro-foundations of institutional maintenance is cognizant of the ‘situatedness’ of practice within a set of institutionalized rules.

Artykuł: S. Siebert, F. Wilson, J.R.A. Hamilton (2017) „Devils May Sit Here:” The Role of Enchantment in Institutional Maintenance.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Enchantment in institutional studies – referaty Sabiny Siebert i Roya Suddaby została wyłączona

„Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na konferencji ESPAnet Polska 2018

W dniach 26-28 września 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska 2018, pt. „Zmiany demograficzne, finanse publiczne, usługi społeczne – Trójkąt Bermudzki polityki społecznej?”.

Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów do panelu „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” – zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2018 r.

 

Opis panelu:

Wspólna dyskusja nad wykorzystaniem ramy teoretycznej nowego instytucjonalizmu do opisu, wyjaśniania i rozumienia polityk publicznych.
Nowy instytucjonalizm stał się w ostatnich dziesięcioleciach ważnym interdyscyplinarnym obszarem badawczym. Jego kluczowe koncepcje, takie jak osadzenie (embeddedness), racjonalność ograniczona, koszty transakcyjne, logika i pole instytucjonalne, izomorfizm, zależność od szlaku, rozróżnienie klas dóbr, odprzężenie (decoupling), praca instytucjonalna, nadawanie sensów (sensemaking), trwale zmieniły sposób w jaki współcześnie analizujemy instytucje oraz ich przemiany (Pawlak, Sadowski 2017). Badania i teorie tego nurtu dotyczą z jednej strony możliwości i ograniczeń dla planowanej, racjonalnej rekonstrukcji życia społecznego, z drugiej barier spontanicznego kreowania ładu. Podejścia neoinstytucjonalne są szczególnie użyteczne w opisywaniu i wyjaśnianiu przemian i konsekwencji polityk publicznych. Łącząc różne poziomy analizy – strategiczny, ekologiczny i paradygmatyczny (zob. Sadowski 2014) – pozwalają powiązać tworzone przez państwo regulacje, procedury i matryce wypłat z mechanizmami adaptacji jednostek. Są tym samym efektywnym narzędziem realistycznego wnioskowania makro-mikro (zob. wybraną bibliografię na stronie: http://instytucjonalizm.uw.edu.pl/teksty/) .
Zapraszamy do zgłaszania referatów zarówno na temat rozwoju narzędzi teoretycznych w tym obszarze badawczym, jak również dotyczących wyników badań nad funkcjonowaniem i przemianami instytucji tworzących, wdrażających, wspomagających i odbierających polityki społeczne. W szczególności proponujemy podjęcie zagadnień z zakresu: kształtowania polityk publicznych jako tworzenia reguł instytucjonalnych, adaptacji aktorów społecznych do reguł instytucjonalnych, instytucjonalnej analizy poszczególnych pól polityki społecznej wraz z ich specyficzną logiką, relacji pomiędzy instytucjami realizującymi polityki społeczne.

 

Więcej informacji na temat konferencji:

http://www.espanetpolska2018.pl/

 

Formularz zgłoszeniowy:

http://www.espanetpolska2018.pl/home-pl/rejestracja

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na konferencji ESPAnet Polska 2018 została wyłączona

Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej – referat Michała Federowicza

22. marca na spotkaniu otwartego, interdyscyplinarnego seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” referat zatytułowany „Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej” wygłosi prof. Michał Federowicz, kierownik Zespołu Badawczego Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w IFiS PAN, w latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, a jednocześnie autor ważnego studium, które przybliża i konsekwentnie wykorzystuje perspektywę nowego instytucjonalizmu („Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie”, 2004). Dyskusję rozpocznie koreferatem prof. Ireneusz Białecki. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20), początek o godzinie 13:00.

Serdecznie zapraszamy!

Abstrakt:

Cel wystąpienia jest dwojaki. Przede wszystkim dążę w nim do wydobycia z istniejących badań empirycznych centralnego problemu współczesnej powszechnej edukacji. Przez centralny problem rozumiem taki, który rzutuje na inne zagadnienia i przesądza o powodzeniu lub niepowodzeniu podejmowanych zmian w edukacji. Pytając o centralny problem, zadaję także pytanie o to, na ile jest on uniwersalny, na ile zaś wynika ze specyficznych cech edukacji w Polsce, a także, jakie czynniki przesądzają o jego występowaniu i intensywności, co go konstytuuje (do dyskusji: konstytuują go nasze oczekiwania) i nadaje złożoność. Tak sformułowane pytanie badawcze implikuje drugi cel referatu, który prowadzi do refleksji nad podejściem teoretycznym pomocnym w określeniu struktury badanego problemu. Punktem odniesienia w realizacji drugiego celu jest instytucjonalizm socjologiczny – jego rozumienie to także przedmiot refleksji –  jednak tak czy inaczej rozumiany instytucjonalizm nie jest celem samym w sobie, lecz potencjalną możliwością skonstruowania ram teoretycznych sprzyjających zidentyfikowaniu i zrozumieniu złożoności centralnego problemu powszechnej edukacji. Owa potencjalna możliwość sama w sobie stanowi hipotezę i powinna podlegać weryfikacji. Z kolei odniesieniem dla centralnego problemu są różne jego manifestacje dostrzeżone w wielorakich obserwacjach empirycznych, dokonywanych z bardzo zróżnicowanych perspektyw poznawczych, niekiedy zaś teoretycznie amorficzne, a jednak cenne w procesie poznania. Chodzi więc o równoległe dochodzenie do centralnego problemu edukacji i do ram teoretycznych zrozumienia jego struktury.

Empiryczne aspekty omawianych zagadnień naświetla publikacja: „Dynamika przemian w edukacji i diagnoza problemów do rozwiązania” (Warszawa: IBE, 2015).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej – referat Michała Federowicza została wyłączona

Podcast „Nowy instytucjonalizm” #4

W zakładce PODCAST opublikowaliśmy skrócone nagranie z seminarium w maju ubiegłego roku, na którym wystąpiła prof. Barbara Czarniawska z Uniwersytetu w Göteborgu z referatem nt. hybrydyzacji w sektorze publicznym. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania tej audycji.

Barbara Czarniawska / Gothenburg Research Institute (gri.gu.se)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Podcast „Nowy instytucjonalizm” #4 została wyłączona

Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji: Próba operacjonalizacji i analizy – referat Witolda Betkiewicza

Zapraszamy na kolejne spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 22 lutego (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00.

Referat pt. „Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji: Próba operacjonalizacji i analizy” wygłosi dr Witold Betkiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN). Wiotld Betkiewicz [zob. biogram LINK] jest adiunktem w Zakładzie Badań Elit i Instytucji Władzy ISP PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują: instytucjonalne aspekty działania państwa oraz lokalne i regionalne elity polityczne.

Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Grzegorz Makowski (Collegium Civitas) [zob. biogram LINK].

 

Treść referatu jest dostępna tutaj [LINK].

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej ISP PAN: ul. Polna 18/20.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji: Próba operacjonalizacji i analizy – referat Witolda Betkiewicza została wyłączona

Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej – referat Macieja Ławrynowicza

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 25 stycznia (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00.

Referat pt. „Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej” wygłosi dr hab. Maciej Ławrynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Maciej Ławrynowicz (zob. biogram LINK) jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują: zarządzanie zasobami ludzkimi, spółdzielczość: szczególnie, spółdzielnie socjalne, bankowość spółdzielcza (z perspektywy logik instytucjonalnych, tożsamość organizacyjna i wpływ wspólnot lokalnych), rynek pracy, metody jakościowe oraz instytucjonalizm organizacyjny.

Punktem wyjścia dla referatu będzie książka pt. „Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce: Ujęcie instytucjonalne” (Poltext 2013). Usłyszymy również o rezultatach najnowszych badań prowadzonych przez prof. Ławrynowicza dotyczących pracowników banków spółdzielczych i o tym jak logiki komercyjna, regulacyjna i spółdzielcza wywierają presje określające warunki ich działania.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem referenta pt. „Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym” (Bezpieczny Bank 2014, 3(56): 137-163) dostępnym tutaj LINK.

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej ISP PAN: ul. Polna 18/20.

Opublikowano Spotkanie | Możliwość komentowania Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej – referat Macieja Ławrynowicza została wyłączona

Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne – referat Tomasza Piróga

Uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 23 listopada (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00.
Referat pt. „Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne” wygłosi dr Tomasz Piróg (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie). Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Maria Theiss (Instytut Polityki Społecznej UW). Tomasz Piróg (zob. biogram LINK) zajmuje się socjologią polityki i socjologią gospodarki. Obecnie głównym obszarem jego zainteresowań jest lokalny dialog obywatelski oraz wielosektorowa polityka społeczna. Tomasz Piróg jest autorem książki pt. „Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia”, opartej na rozprawie doktorskiej nagrodzonej w XVIII edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace magis­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Książka została również wyróżniona przez Komisję Nagrody im. Stanisława Ossowskiego (przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne).
Punktem wyjścia dla referatu będzie rozdział książki pt. „Wpływ organizacji społecznych na procesy instytucjonalizacji. Przegląd teorii socjologicznych„.
Spotkanie odbedzie się w sali seminaryjnej ISP PAN: ul. Polna 18/20.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne – referat Tomasza Piróga została wyłączona