Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej – referat Michała Federowicza

22. marca na spotkaniu otwartego, interdyscyplinarnego seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” referat zatytułowany „Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej” wygłosi prof. Michał Federowicz, kierownik Zespołu Badawczego Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji w IFiS PAN, w latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych, a jednocześnie autor ważnego studium, które przybliża i konsekwentnie wykorzystuje perspektywę nowego instytucjonalizmu („Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie”, 2004). Dyskusję rozpocznie koreferatem prof. Ireneusz Białecki. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20), początek o godzinie 13:00.

Serdecznie zapraszamy!

Abstrakt:

Cel wystąpienia jest dwojaki. Przede wszystkim dążę w nim do wydobycia z istniejących badań empirycznych centralnego problemu współczesnej powszechnej edukacji. Przez centralny problem rozumiem taki, który rzutuje na inne zagadnienia i przesądza o powodzeniu lub niepowodzeniu podejmowanych zmian w edukacji. Pytając o centralny problem, zadaję także pytanie o to, na ile jest on uniwersalny, na ile zaś wynika ze specyficznych cech edukacji w Polsce, a także, jakie czynniki przesądzają o jego występowaniu i intensywności, co go konstytuuje (do dyskusji: konstytuują go nasze oczekiwania) i nadaje złożoność. Tak sformułowane pytanie badawcze implikuje drugi cel referatu, który prowadzi do refleksji nad podejściem teoretycznym pomocnym w określeniu struktury badanego problemu. Punktem odniesienia w realizacji drugiego celu jest instytucjonalizm socjologiczny – jego rozumienie to także przedmiot refleksji –  jednak tak czy inaczej rozumiany instytucjonalizm nie jest celem samym w sobie, lecz potencjalną możliwością skonstruowania ram teoretycznych sprzyjających zidentyfikowaniu i zrozumieniu złożoności centralnego problemu powszechnej edukacji. Owa potencjalna możliwość sama w sobie stanowi hipotezę i powinna podlegać weryfikacji. Z kolei odniesieniem dla centralnego problemu są różne jego manifestacje dostrzeżone w wielorakich obserwacjach empirycznych, dokonywanych z bardzo zróżnicowanych perspektyw poznawczych, niekiedy zaś teoretycznie amorficzne, a jednak cenne w procesie poznania. Chodzi więc o równoległe dochodzenie do centralnego problemu edukacji i do ram teoretycznych zrozumienia jego struktury.

Empiryczne aspekty omawianych zagadnień naświetla publikacja: „Dynamika przemian w edukacji i diagnoza problemów do rozwiązania” (Warszawa: IBE, 2015).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Edukacja wobec wyczerpywania się formuły modernizacyjnej – referat Michała Federowicza została wyłączona

Podcast „Nowy instytucjonalizm” #4

W zakładce PODCAST opublikowaliśmy skrócone nagranie z seminarium w maju ubiegłego roku, na którym wystąpiła prof. Barbara Czarniawska z Uniwersytetu w Göteborgu z referatem nt. hybrydyzacji w sektorze publicznym. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania tej audycji.

Barbara Czarniawska / Gothenburg Research Institute (gri.gu.se)

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Podcast „Nowy instytucjonalizm” #4 została wyłączona

Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji: Próba operacjonalizacji i analizy – referat Witolda Betkiewicza

Zapraszamy na kolejne spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 22 lutego (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00.

Referat pt. „Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji: Próba operacjonalizacji i analizy” wygłosi dr Witold Betkiewicz (Instytut Studiów Politycznych PAN). Wiotld Betkiewicz [zob. biogram LINK] jest adiunktem w Zakładzie Badań Elit i Instytucji Władzy ISP PAN. Jego zainteresowania badawcze obejmują: instytucjonalne aspekty działania państwa oraz lokalne i regionalne elity polityczne.

Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Grzegorz Makowski (Collegium Civitas) [zob. biogram LINK].

 

Treść referatu jest dostępna tutaj [LINK].

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej ISP PAN: ul. Polna 18/20.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Proces politycznego tworzenia reguł – rywalizacja koalicji: Próba operacjonalizacji i analizy – referat Witolda Betkiewicza została wyłączona

Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej – referat Macieja Ławrynowicza

Zapraszamy na pierwsze w tym roku spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 25 stycznia (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00.

Referat pt. „Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej” wygłosi dr hab. Maciej Ławrynowicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Maciej Ławrynowicz (zob. biogram LINK) jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pracuje w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Jego zainteresowania badawcze obejmują: zarządzanie zasobami ludzkimi, spółdzielczość: szczególnie, spółdzielnie socjalne, bankowość spółdzielcza (z perspektywy logik instytucjonalnych, tożsamość organizacyjna i wpływ wspólnot lokalnych), rynek pracy, metody jakościowe oraz instytucjonalizm organizacyjny.

Punktem wyjścia dla referatu będzie książka pt. „Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce: Ujęcie instytucjonalne” (Poltext 2013). Usłyszymy również o rezultatach najnowszych badań prowadzonych przez prof. Ławrynowicza dotyczących pracowników banków spółdzielczych i o tym jak logiki komercyjna, regulacyjna i spółdzielcza wywierają presje określające warunki ich działania.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem referenta pt. „Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym” (Bezpieczny Bank 2014, 3(56): 137-163) dostępnym tutaj LINK.

Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej ISP PAN: ul. Polna 18/20.

Opublikowano Spotkanie | Możliwość komentowania Logiki instytucjonalne w polu bankowości spółdzielczej – referat Macieja Ławrynowicza została wyłączona

Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne – referat Tomasza Piróga

Uprzejmie zapraszamy na kolejne spotkanie seminarium naukowego „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 23 listopada (czwartek) w godz. 13:00 – 15:00.
Referat pt. „Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne” wygłosi dr Tomasz Piróg (Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie). Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Maria Theiss (Instytut Polityki Społecznej UW). Tomasz Piróg (zob. biogram LINK) zajmuje się socjologią polityki i socjologią gospodarki. Obecnie głównym obszarem jego zainteresowań jest lokalny dialog obywatelski oraz wielosektorowa polityka społeczna. Tomasz Piróg jest autorem książki pt. „Dialog obywatelski w perspektywie socjologicznej. Mity i realia dobrego rządzenia”, opartej na rozprawie doktorskiej nagrodzonej w XVIII edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace magis­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej. Książka została również wyróżniona przez Komisję Nagrody im. Stanisława Ossowskiego (przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne).
Punktem wyjścia dla referatu będzie rozdział książki pt. „Wpływ organizacji społecznych na procesy instytucjonalizacji. Przegląd teorii socjologicznych„.
Spotkanie odbedzie się w sali seminaryjnej ISP PAN: ul. Polna 18/20.
Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Lokalna polityka społeczna jako pole instytucjonalne – referat Tomasza Piróga została wyłączona

Inauguracja trzeciego roku spotkań seminaryjnych z nowym instytucjonalizmem

Trzeci rok seminarium zainaugurowaliśmy referatem Uliego Meyera (TUM) na temat Przemysłu 4.0. Dziękujemy wszystkim przybyłym i zapraszamy na kolejne spotkania.

Jednocześnie zachęcamy do wysłuchania nowego odcinka podcastu – z udziałem Agnieszki Dudzińskiej i Jana Rokity [LINK].

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Inauguracja trzeciego roku spotkań seminaryjnych z nowym instytucjonalizmem została wyłączona

The institutionalization of an envisioned future – wystąpienie Ulricha Meyera (TUM)

26 października (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpi dr Ulrich Meyer (Uniwersytet Techniczny w Monachium) z prezentacją pt. „The institutionalization of an envisioned future. Sensemaking and field formation in the case of Industrie 4.0 in Germany”. Autor (zob. bio i wybrane publikacje) jest socjologiem, który w swoich badaniach łączy socjologię organizacji ze studiami nad nauką i techniką.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20). Językiem spotkania będzie angielski. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Karolina J. Dudek.

Abstrakt wystąpienia: Technology based, envisioned futures have a significant influence on the dynamic of technological development and, as a consequence, on societies. If such envisioned futures are successful, they contribute to the formation of a field based on this topic. Within such a field, organizations orient their activities on the envisioned future and coordinate their activities. This article uses the example of the term “Industrie 4.0” in Germany to analyze why, how and when such an imagined future emerges, diffuses and stabilizes. To do so, the paper adds concepts from organization studies (OS) to already existing concepts from science and technology studies (STS) . In STS a variety of concepts exists which describe technological futures. Examples are “Imaginaries”(Jasanoff & Kim, 2009), “Visions”(Dierkes, 1988; Dierkes, Hoffmann, & Marz, 1996), “expectations in technological development” (H. van Lente, 2000; H. R. van Lente, Arie, 1998),or “organizing vision” (Swanson & Ramiller, 1997). In this paper, I argue that for a more detailed understanding of envisioned futures’ impact on the present, an analysis of the role and the activities of organizations and the formation of organizational fields in such processes is essential. I show how Weick’s concept of sensemaking and the related ideas of enactment, and sensegiving can add to this idea of field formation. This combination allows a better understanding of organization’s roles in such processes.

Na życzenie udostępniamy pocztą elektroniczną pełny tekst wystąpienia.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania The institutionalization of an envisioned future – wystąpienie Ulricha Meyera (TUM) została wyłączona

Studia Polityczne – tom poświęcony nowemu instytucjonalizmowi

Ukazał się tom 45 (zeszyt 2) czasopisma „Studia Polityczne” [LINK] poświęcony nowemu instytucjonalizmowi. Artykuły to owoc obrad grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” zorganizowanej na XVI Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku oraz praca Barbary Czarniawskiej i Rofla Solli, która pierwotnie ukazała się po szwedzku w „Nordiske Organisasjonsstudier”.

Spis treści:

Barbara CzarniawskaRolf SolliHybrydyzacja sektora publicznego

Mikołaj PawlakIreneusz SadowskiNowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: tradycje, stan badań i perspektywy

Krzysztof NiedziałkowskiKryzys sektora planowania przestrzennego w Polsce jako przykład deinstytucjonalizacji

Joanna Szalacha-Jarmużek, „Byłbym idiotą, gdybym był lojalny wobec jednej firmy” – neoinstytucjonalna perspektywa w badaniu krzyżowania się zarządów rad nadzorczych w Polsce

Sławomir Łodziński, Logika stosowności czy konsekwencji? Dylematy władz lokalnych w procesach instytucjonalizacji praw językowych osób należących do mniejszości narodowych w Polsce

Witold BetkiewiczDynamika procesu tworzenia ustawy rządowej: analiza instytucjonalna

Krzysztof KasianiukAnaliza systemowa jako narzędzie w badaniach instytucji politycznych. Uwagi wstępne

Natalya RyabinskaGranting or Curbing Freedom? Formal and Informal Institutions Governing Media in Ukraine before and after EuromaidanI

Kaja SkowrońskaNiejednoznaczna władza, wspólne normy i niedopowiedziane cele: działanie Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako studium przypadku pola organizacyjnego polityki migracyjnej w Polsce

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Studia Polityczne – tom poświęcony nowemu instytucjonalizmowi została wyłączona

Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: Tradycje, stan badań i perspektywy – wystąpienie Mikołaja Pawlaka i Ireneusza Sadowskiego

22 czerwca (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpią dr Mikołaj Pawlak (IPSiR UW) oraz dr Ireneusz Sadowski (ISP PAN) z prezentacją „Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: Tradycje, stan badań i perspektywy”.

Tekst referatu dostępny jest tutaj [LINK].

Abstrakt:

Artykuł stanowi omówienie studiów dotyczących polskiego społeczeństwa prowadzonych w perspektywie nowego instytucjonalizmu. Oprócz przeglądu prac w tym zakresie, scharakteryzowany jest sam interdyscyplinarny obszar badawczy, ze wskazaniem jego kluczowego wkładu do rozwoju globalnych nauk społecznych. Stan badań przedstawiono w kontekście wcześniejszego, oryginalnego dorobku polskich nauk społecznych: analiz systemu komunistycznego i badań tranzytologicznych. Wskazano także poprzedników naukowych studiów instytucjonalnych w postaci polskiej myśli reformatorskiej. Wspomniane nurty intelektualne tworzą bogatą tradycję, z której mogą czerpać współczesne badania. Studia neoinstytucjonalne oferują istotny wkład zarówno do rodzimej refleksji na temat przemian polskiego społeczeństwa i jego państwa, jak również interesujący materiał porównawczy dla globalnego pola badań, jednak ich bolączką jest rozproszony charakter. W zakończeniu postulowane są: objęcie analizą instytucjonalną nowych pól badawczych, wykorzystanie doświadczenia transformacji ustrojowej do budowy teorii zmiany instytucjonalnej, oraz większe wykorzystanie potencjału krytycznego nowego instytucjonalizmu.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Nowy instytucjonalizm w analizach polskiego społeczeństwa: Tradycje, stan badań i perspektywy – wystąpienie Mikołaja Pawlaka i Ireneusza Sadowskiego została wyłączona

Władza i społeczeństwo. Materializm organizacyjny Michaela Manna – wystąpienie Łukasza M. Dominiaka

25 maja (czwartek) podczas seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wystąpi Łukasz M. Dominiak z Instytutu Socjologii UMK z prezentacją „Władza i społeczeństwo. Materializm organizacyjny Michaela Manna”.

Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr hab. prof. UW Jarosław Kilias (IS UW).

Tekst referatu dostępny jest tutaj [LINK].

Biogram i spis publikacji Michaela Manna dostępny jest tutaj [LINK].

Dodatkowa literatura:

Kilias, Jarosław (2016) „Sources of Social Power” Michaela Manna, neoweberowska socjologia historyczna i jej polskie echa. „Studia Socjologiczne” 1(220): 269-287.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Władza i społeczeństwo. Materializm organizacyjny Michaela Manna – wystąpienie Łukasza M. Dominiaka została wyłączona