Systemowy kontekst procesu legislacyjnego – wystąpienie Agnieszki Dudzińskiej

Najbliższe spotkanie otwartego, interdyscyplinarnego seminarium „Nowy instytucjonalizm-teorie i badania” odbędzie się 6. kwietnia 2017 roku [zaszła zmiana daty, zob. Harmonogram]. Referat zatytułowany: „Systemowy kontekst procesu legislacyjnego” wygłosi Agnieszka Dudzińska (ISP PAN). Z myślą o dobrej, merytorycznej dyskusji nad tym zagadnieniem udostępniamy treść wystąpienia [LINK].

Seminarium odbywa się w sali seminaryjnej ISP PAN (ul. Polna 18/20), początek tradycyjnie o godzinie 13:00.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Systemowy kontekst procesu legislacyjnego – wystąpienie Agnieszki Dudzińskiej została wyłączona

Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: polska nauka oraz szkolnictwo wyższe w okresie dynamicznych przeobrażeń – wystąpienie Dominika Antonowicza

23. lutego, na kolejnym spotkaniu otwartego seminarium, referat zatytułowany: „Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: polska nauka oraz szkolnictwo wyższe w okresie dynamicznych przeobrażeń” wygłosi dr hab. Dominik Antonowicz, kierownik Zakładu Socjologii Nauki UMK, badacz instytucji akademickich i polityk publicznych w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego (bio i wybrane publikacje). Dyskusję rozpocznie koreferat dr hab. Tomasza Zaryckiego, dyrektora Instytutu Studiów Społecznych UW. Seminarium rozpocznie się tradycyjnie o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20). Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Wprowadzenie: Przedmiotem referatu będzie szkolnictwo wyższe, a dokładnie próba uchwycenia logiki zachodzących zmian w polskim szkolnictwie wyższym widzianej na gruncie teorii neoinstytucjonalnej. Jednym z najważniejszych zamierzeń tego referatu jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu polityka wobec szkolnictwa wyższego jest prowadzona autonomicznie przez nowoczesne państwa narodowe, a w jakim stopniu (realnie) na jej kształt wpływają idee, trendy oraz koncepcje przemieszczające się w przestrzeni transnarodowej, które rządy państw narodowych jedynie implementują (czy też adaptują) do lokalnego kontekstu instytucjonalnego. Referat będzie podzielony na trzy zasadnicze części, które w moim zamyśle mają tworzyć spójną całość.  

W pierwszej części postaram się pokazać użyteczność teorii instytucjonalnej do analizy szkolnictwa wyższego jako pola badań, w ramach którego zachodzą dynamiczne przemiany ideowe oraz organizacyjne. Nawiąże do klasycznych koncepcji społeczeństwa światowego (Meyer i in., 1997) czy przemieszczających się w przestrzeni transnarodowej idei (por. Czarniawska, Sevón, 2009) jako swoistych kół zamachowych przeobrażeń w szkolnictwie wyższym, które powodują, że narodowe systemy (w tym polski) stopniowo zmierzają w kierunku strukturalnej konwergencji.

W drugiej części postaram się pokazać specyfikę szkolnictwa wyższego jako pola silnie zinstytucjonalizowanego, którego funkcjonowanie oparte jest na trwale zakorzenionych wzorach organizacyjnych, rozbudowanej tradycji akademickiej oraz wysokim autorytecie środowiskowym.  Wyjątkowy charakter szkolnictwa wyższego łączy siłę transnarodowych współzależności oraz (przynajmniej w Europie) wbudowaną specyfikę narodową, w której mity akademickie, historia czy wreszcie środowiskowe doświadczenie tworzą ramy interpretacyjne, poprzez które są postrzegane, a co ważniejsze – również interpretowane współczesne procesy i polityczne inicjatywy. W środowisku naukowym doświadczenie historyczne tworzy ramy interpretacyjne dla zdarzeń współczesnych, bez znajomości których łatwo o pomyłkę.

W ostatniej  części uwaga zostanie skupiona na polskiej polityce wobec nauki i szkolnictwa wyższego  prowadzonej od 1990 roku. W mojej ocenie stanowi ona doskonałe  laboratorium do analiz, bowiem po dłuższym okresie izolacji została wystawiona na działanie procesów globalnych, przez dekady kształtujących systemy krajów Europy Zachodniej. Mam poczucie, że przemiany w polskim szkolnictwie wyższym to jeden z najciekawszych, choć nadal nie w pełni zbadanych fenomenów, a studia nad nimi wymagają nie tylko spojrzenia z poziomu mikro i mezo, ale również makrosocjologicznych analiz, które będą ukierunkowane na analizę relacji wpływu globalnego porządku na szkolnictwo wyższe.

W przypadku Polski ścieranie się tych dwóch porządków – globalnego i lokalnego –  stało się integralnym elementem procesu transformacji i przejawia się w niemal wszystkich jego aspektach. Z uwagi na to przyjęcie neoinstytucjonalnej perspektywy stwarza nadzieję na lepsze niż dotychczas poznanie mechanizmów adaptacji globalnych trendów politycznych oraz innowacji organizacyjnych do lokalnych uwarunkowań instytucjonalnych – to bowiem, według neoinstytucjonalistów, jest motorem przemian w szkolnictwie wyższym.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją: polska nauka oraz szkolnictwo wyższe w okresie dynamicznych przeobrażeń – wystąpienie Dominika Antonowicza została wyłączona

Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych – wystąpienie Anny Ząbkowicz

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w roku 2017 spotkanie otwartego seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania”, które odbędzie się 26. stycznia (czwartek). Wystąpienie zatytułowane: „Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych” wygłosi prof. Anna Ząbkowicz, ekonomistka z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Poniżej zamieszczamy krótkie wprowadzenie do referatu oraz dane bibliograficzne powiązanych tematycznie publikacji referentki. Pierwszy głos w dyskusji zabierze prof. Krzysztof Jasiecki z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20), początek o godzinie 13:00.

Wprowadzenie: Mechanizmy o charakterze ekonomiczno-politycznym mogą przesądzać o powodzeniu ruchów społecznych i mogą wiele wyjaśnić odnośnie do funkcji i dysfunkcji danego społeczeństwa. Dlatego uczestnikom seminarium proponuję temat o wyraźnie ekonomicznym profilu, jednak dotyczący rzeczy jak się wydaje podstawowej w kapitalizmie, mianowicie – funkcjonowania wielkich organizacji gospodarczych w postaci spółek kapitałowych i ich związków (konglomeratów, holdingów, towarzystw emerytalnych, zorganizowanych interesów). Te formy kolektywnego działania pozostają w cieniu dzięki parasolowi pojęcia „wolny rynek”, tymczasem ich siła gospodarcza każe sądzić, że mają znaczenie w rozpatrywaniu problemów wpływu i władzy.

To co mnie ośmiela do przedstawienia tego zagadnienia adeptom innych nauk to (i) nadzieja, że ciekawi ich instytucjonalizm w ekonomii (ii) przekonanie, że informacja o wycinku rzeczywistości, jakim są reguły zabezpieczenia emerytalnego w naszym kraju, jest istotna dla wszystkich. Towarzystwa emerytalne zarządzające kapitałowymi funduszami w Polsce są tu bowiem przykładem tytułowych wielkich organizacji gospodarczych.

Pierwsza część prezentacji odnosić się będzie do „korekty instytucjonalnej” czyli ma za zadanie pokazać, jak nowy instytucjonalizm w ekonomii przyczynił się do wprowadzenia wielkich organizacji gospodarczych w pole widzenia ekonomistów przez praktyków zarządzania (O. Williamson). Dochodzę do wniosku, że tzw. wolny rynek funkcjonuje jako zlepek tradycji wolnego i innowacyjnego przedsiębiorcy oraz deregulacyjnych preferencji wielkich organizacji gospodarczych. Zasługą nowego instytucjonalizmu w ekonomii jest wydobycie z cienia tych ostatnich. Pokazuję że ten sektor (spółek kapitałowych i ich związków) różni się od sektora indywidualnych właścicieli w sposób zasadniczy. Jedna z tych fundamentalnych różnic polega na tym, że o wynikach w tym sektorze przesądza nie tyle wkład w domenie gospodarki (tj. nakłady różnego rodzaju kapitału) co układ w domenie polityki (m.in. lobbing na rzecz prywatyzacji, barier wejścia na rynek, zamówień rządowych, wydatków publicznych na infrastrukturę).

W kolejnej części śladem instytucjonalnej korekty, która wprowadza w pole widzenia organizację jako uzupełnienie rynku, nastawiam zbliżenie na zorganizowanych uczestników rynków finansowych, a konkretnie na towarzystwa emerytalne. Na przykładzie tych spółek kapitałowych zarządzających funduszami emerytalnymi w Polsce pragnę zilustrować, jak różnią się reguły rządzące ich zachowaniem od schematów myślowych związanych z wolnym rynkiem. Mianowicie, ich funkcjonowanie wydaje się polegać na minimalizacji konkurencji i ograniczaniu materialnej odpowiedzialności za wyniki. Dochodzę do wniosku, że kojarzenie pojęcia „wolny rynek” z działalnością tego typu podmiotów prowadzi do „niewinnego oszustwa” (za Galbraithem). Przy okazji referowania nowych zasad zabezpieczenia emerytalnego, które obecnie są powodem ożywionej aktywności lobbingowej w naszym kraju, chcę zwrócić uwagę na specyficzną pułapkę zastawioną na wolność wyboru uczestników funduszy emerytalnych.

Problematyka projektowanego spotkania była przedmiotem różnorodnych moich opracowań. Osoby zainteresowane mogą sięgnąć do następujących publikacji:

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zasada wolnego rynku, hierarchiczna kontrola i funkcjonowanie wielkich organizacji gospodarczych – wystąpienie Anny Ząbkowicz została wyłączona

(Proto)instytucje społecznościowe – referent Bohdan Skrzypczak

Na najbliższym spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” (tradycyjnie we czwarty czwartek miesiąca – 22. grudnia 2016 r.), które wyjątkowo odbędzie się w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20) dr Bohdan Skrzypczak (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW) wygłosi referat pt. „(Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr hab. Magdalena Dudkiewicz (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW).

Seminarium zorganizowane jest w partnerstwie z projektem „Warszawa lokalnie”.

Abstrakt: Przynajmniej od kilku lat w sferze publicznej w Polsce obserwujemy erupcję różnorodnych innowacyjnych form aktywności obywatelskiej. Komentując to zjawisko, często akcentuje się jego spontaniczność, mało sformalizowany charakter działań oraz autonomiczny sposób myślenia o partycypacji społeczno-obywatelskiej. W dyskusjach środowiskowych i w powszechnym użyciu akcentowano rozróżnienie na: sektor instytucjonalny utożsamiany z organizacjami pozarządowymi i sferę niezinstytucjonalizowaną, niekiedy określaną mianem czwartego sektora. Przedstawiany artykuł jest próbą teoretycznej analizy obszaru niesformalizowanych przejawów aktywności społecznej prowadzonej z perspektywy instytucjonalnej. Omawiane zjawiska społeczno-obywatelskie określane będą zbiorczym terminem „inicjatywy społecznościowe”, a podbudowane empirycznie poszukiwania poznawcze skoncentrowane zostaną wokół różnych aspektów i procesów (de)instytucjonalizacji. Zasadniczą tezą stawianą w prowadzonych rozważaniach jest przekonanie, że mamy do czynienia z wyłanianiem się nowej formy instytucjonalnej, określanej przez autora jako „(proto)instytucja społecznościowa”.

 Lektura:

Skrzypczak, Bohdan (2015) (Proto)instytucje społecznościowe – przejawy i formy deinstytucjonalizacji aktywności obywatelskiej i społecznej, w: R. Krenz, S. Mocek, B. Skrzypczak (red.) Efekt motyla Scenariusze rozwoju sektora społecznościowego w Polsce. Warszawa: CC, CAL, ss. 171-195.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej IPSiR UW (Podchorążych 20).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania (Proto)instytucje społecznościowe – referent Bohdan Skrzypczak została wyłączona

Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma – referent: Przemysław Hensel

Na najbliższym spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” (17. listopada 2016 r. – czwartek) dr hab. Przemysław Hensel (Wydział Zarządzania UW) wygłosi referat pt. „Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma: Wspieranie badań replikacyjnych w periodykach naukowych o zarządzaniu”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Adriana Mica (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

Abstrakt: Na podstawie edytoriali publikowanych w czasopismach naukowych z zakresu zarządzania, analizuję użycia oraz niezamierzone konsekwencje retoryki stosowanej do konserwacji instytucji badań replikacyjnych w kontekście sprzecznych wymagań. Rezultaty badań wskazują na ograniczoną kontrolę aktorów nad wytwarzaniem retoryki: Przyjmowanie konwencjonalnej struktury argumentacji wydaje się wymagane, by oddziaływać na odbiorców, ale może wywoływać niezamierzone konsekwencje, ze względu na podkreślanie wyzwań związanych z odgrywaniem konserwowanej instytucji. W ten sposób podważana jest instytucja, którą retoryka zamierza konserwować. Wyniki wskazują również, że aktorzy, których zakres swobody działania jest ograniczony przez sprzeczne wymagania, polegają na symbolicznym konserwowaniu poprzez akcentowanie i wzmacniania istniejących związków między konserwowaną instytucją oraz szerszą logiką instytucjonalną. Jest to dotąd mało zbadana forma konserwowania jako pracy instytucjonalnej. Rezultaty potwierdzają również wcześniejsze wyniki badań, zgodnie z którymi praca związana z tworzeniem instytucji jest również konieczna przy konserwowaniu instytucji, ponieważ konserwowane instytuje, aby przetrwać, muszą być dostosowywane do swojego środowiska.

Lektury:

Lawrence T. B., Suddaby R. (2006) Institutions and institutional work. W: S. R. Clegg, C. Hardy, T. B. Lawrence, W. R. Nord (red.) Handbook of organization studies, 2nd Edition. London: Sage, s. 215-254.

Maguire, S., & Hardy, C. (2009). Discourse and deinstitutionalization: The decline of DDT. Academy of management journal, 52(1), 148-178.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Konserwacja instytucji ze związanymi rękoma – referent: Przemysław Hensel została wyłączona

Reformy ustrojowe państwa – wystąpienie Elżbiety Hibner

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie seminarium w cyklu 2016/17. Przedmiotem dyskusji, która odbędzie się 20. października (czwartek) będzie anatomia reform państwa widziana oczami ich „inżynierów”. Referat zatytułowany: „Reformy ustrojowe państwa 1997/2001 – ochrona zdrowia” wygłosi dr inż. Elżbieta Hibner, w latach 1997-2001 doradca premiera Jerzego Buzka, szef gabinetu politycznego i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pierwszy głos w dyskusji zabierze Mariusz Busiło, prawnik, uczestnik prac programowych i legislacyjnych dotyczących wdrażania reform ustrojowych państwa.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20). Początek o godz. 13:00.

Plan wystąpienia:

1. Uwarunkowania konstytucyjne w projektowaniu systemu ochrony zdrowia
2. Dylematy i źródła finansowania świadczeń zdrowotnych
3. Sektor świadczeniodawców – sieć szpitali i regionalna polityka zdrowotna
4. Zrównoważenie grup interesów w systemie: zawody medyczne – władza – świadczeniobiorcy

Literatura:

Hibner, Elżbieta (2003) Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Reformy ustrojowe państwa – wystąpienie Elżbiety Hibner została wyłączona

Seminarium Forum Myśli Instytucjonalnej w Łodzi

7 listopada 2016 r. odbędzie się w Łodzi otwarte, interdyscyplinarne  seminarium „Wokół metody. Jak badać instytucje?” organizowane przez Forum Myśli Instytucjonalnej. Autorem pierwszego wystąpienia zatytułowanego „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomi” będzie prof. dr hab. Jerzy Wilkin.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmowane są do 15. października 2016 r. Więcej informacji na stronie FMI: http://forummi.pl/lodz2016.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Seminarium Forum Myśli Instytucjonalnej w Łodzi została wyłączona

Program grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku

Rada Programowa XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego [LINK] zatwierdziła program grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” [G45] (prowadzący: dr Mikołaj Pawlak & dr Ireneusz Sadowski) powiązanej tematycznie z seminarium. Grupa będzie obradować 16 września (piątek) w godzinach 11:30 – 17:00.

 

Program obrad grupy

Sesja 1, godz. 11:30 – 13:30

ZMIANY SYSTEMU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W POLSCE JAKO PRZYKŁAD DEINSTYTUCJONALIZACJI
Niedziałkowski Krzysztof (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

„BYŁBYM IDIOTĄ, GDYBYM BYŁ LOJALNY JEDNEJ FIRMIE” – NEOINSTYTUCJONALNA PERSPEKTYWA W BADANIU KRZYŻOWANIA SIĘ ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH W POLSCE
Szalacha-Jarmużek Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

LOGIKA KONSEKWENCJI CZY STOSOWNOŚCI? DYLEMATY WŁADZ LOKALNYCH W PROCESACH INSTYTUCJONALIZACJI PRAW JĘZYKOWYCH OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W POLSCE
Łodziński Sławomir (Instytut Socjologii UW)

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR CONSOLIDATING MEDIA FREEDOM IN AFTER-MAIDAN UKRAINE: AN INSTITUTIONAL APPROACH
Ryabinska Natalya (Collegium Civitas)

PROCES LEGISLACYJNY, JAKO TWORZENIE INSTYTUCJI: EMPIRYCZNA REKONSTRUKCJA Z WYKORZYSTANIEM POJĘĆ NOWEJ ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ
Betkiewicz Witold (Instytut Studiów Politycznych PAN)

Sesja 2, godz. 15:00 – 17:00

PODEJŚCIE SYSTEMOWE JAKO METODA ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ
Kasianiuk Krzysztof (Collegium Civitas)

PRZYDATNOŚĆ STUDIUM PRZYPADKU WYDZIAŁU SPRAW CUDZOZIEMCÓW MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO DLA BADANIA POLA ORGANIZACYJNEGO POLITYKI MIGRACYJNEJ W POLSCE
Skowrońska Kaja (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

TEATR. INSTYTUCJA INNA NIŻ INNE?
Kuczkowska-Golińska Katarzyna (Instytut Socjologii UMK)

PRAKTYKI SPOŁECZNE I PRZESTRZEGANIE REGUŁ W KONTEKŚCIE REPUBLIKAŃSKIEJ KONCEPCJI WOLNOŚCI JAKO BRAKU DOMINACJI I JEJ INSTYTUCJONALNYCH IMPLEMENTACJI.
Wierzchosławski Rafał (Wydział Zamiejscowy Poznań, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołczeny)

Więcej szczegółów w zakładce [Zjazd socjologiczny]

Opublikowano Zjazd socjologiczny | Możliwość komentowania Program grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe Socjologicznym w Gdańsku została wyłączona

Referat Tomasza Kaźmierczaka (23 VI)

Na najbliższym i ostatnim przed wakacjami spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” dr hab. Tomasz Kaźmierczak (Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW) wygłosi referat pt. „W cieniu prawa ubogich: o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Dariusz Zalewski (Instytut Socjologii UW).

Abstrakt: Przeszłość ma znaczenie. Ta z pozoru nieodkrywcza teza leży u podstaw popularnego wśród ekonomistów, politologów i historycznie zorientowanych socjologów podejścia do badania rozmaitych zjawisk społecznych. Z dużym powodzeniem próbują oni mianowicie wyjaśniać stan obecny badanych procesów ich „zależnością od szlaku” (path dependence). W swej najbardziej podstawowej wersji „zależność od szlaku” oznacza, iż stan obecny i przyszły jakiegoś zjawiska czy procesu jest zdeterminowany jego stanami przeszłymi. Ten typ analizy jest szczególnie użyteczny dla wyjaśniania fenomenu długotrwałego utrzymywania się (powtarzalności) pewnych wzorów zachowań, działań, decyzji czy rozwiązań instytucjonalnych – a zatem i ich odporności na zmiany – mimo upływu czasu i zmieniających się warunków zewnętrznych. „Zależność od szlaku” nieodparcie przychodzi na myśl, gdy próbuje się zrozumieć stan praktyki polskiej pracy socjalnej – to w szczególności, iż jej istota nie zmienia się od dziesiątków lat.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj [LINK].

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Opublikowano Spotkanie | Możliwość komentowania Referat Tomasza Kaźmierczaka (23 VI) została wyłączona

Referat Wojciecha Rafałowskiego (19 V)

Na najbliższym spotkaniu seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” dr Wojciech Rafałowski (Instytut Socjologii UW) wygłosi referat pt. „Instytucjonalizacja systemów partyjnych a konsekwencje ordynacji wyborczych. Analiza porównawcza na materiale z krajów pokomunistycznych”. Pierwszy głos w dyskusji zabierze dr Michał Kotnarowski (Instytut Studiów Politycznych PAN).

Abstrakt: W artykule przeprowadzono teoretyczną i empiryczną analizę relacji między instytucjonalizacją systemu partyjnego a najważniejszymi konsekwencjami ordynacji wyborczych w krajach pokomunistycznych. Studium empiryczne wykazało, że występowanie oraz siła efektu psychologicznego i mechanicznego ordynacji zmieniają się wraz z upływem czasu od upadku komunizmu oraz postępowaniem instytucjonalizacji systemu partyjnego. Efekt psychologiczny (głosowanie strategiczne) nie występuje w pierwszej dekadzie po przejściu do demokracji, a efekt mechaniczny wypełnia podstawową rolę w redukcji złożoności systemu partyjnego. W drugiej dekadzie głosowanie strategiczne zyskuje na znaczeniu, a efekt mechaniczny słabnie.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj [LINK].

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Wojciecha Rafałowskiego (19 V) została wyłączona