Referat Marka Kamińskiego (13 V)

Na kolejne spotkanie seminarium „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” zapraszamy wyjątkowo w piątek – 13. maja. Referat zatytułowany „Konsekwencje polityczne ordynacji większościowych” wygłosi prof. Marek Kamiński z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine. Dyskusję rozpocznie koreferat prof. Mikołaja Cześnika z Uniwersytetu SWPS.

Abstrakt wystąpienia prof. Marka Kamińskiego: Rozpocznę od zdefiniowania najważniejszych metod głosowania, które mogą zostać użyte w JOWach oraz ich potencjalnych efektów mechanicznych.  Dalej omówię najważniejsze spodziewane pozytywne konsekwencje wprowadzenia JOWów a także problemy, które występują w USA i jak można im zapobiec przez odpowiednie skonstruowanie ordynacji.  Zakończę porównaniem bardziej subtelnych efektów związanych ze wprowadzeniem metody większościowej, większościowej z dogrywką oraz głosu alternatywnego. 

Uczestników spotkania zachęcamy także do zapoznania się z treścią artykułu: „Metody głosowania w okręgach jednomandatowych”, który ukazał się w czasopiśmie DECYZJE (23/2015).

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (ul. Polna 18/20). Zapraszamy serdecznie!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Marka Kamińskiego (13 V) została wyłączona

Referat Sławomira Łodzińskiego oraz Marka Szonerta (28 IV)

Na najbliższym seminarium, 28 kwietnia 2016 r., referat pt. „Europejski „przekład” i krajowe potrzeby. Instytucjonalny oraz społeczno-polityczny kontekst kształtowania się polityki migracyjnej w Polsce w latach 1989 – 2016 (kwiecień)” wygłoszą dr hab. prof UW Sławomir Łodziński (IS UW) oraz dr Marek Szonert. Pierwszy głos w dyskusji wygłosi dr Magdalena Lesińska (OBM UW).

Celem artykułu jest próba przedstawienia właściwości oraz mechanizmów instytucjonalnych kształtowania się polskiej polityki migracyjnej w latach 1989–2016 (kwiecień). Nawiązujemy w nim do koncepcji „paradygmatów polityki” Petera A. Halla, który analizował polityki publiczne państwa w kategoriach świadomego dostosowywania jej celów i narzędzi zgodnie z posiadanymi doświadczeniami oraz napływającymi nowymi informacjami. Nawiązując do niej będziemy chcieli wykazać, że na początku dekady lat 90. mieliśmy w Polsce do czynienia z radykalnym zerwaniem dotychczasowego „reglamentacyjnego” paradygmatu polityki migracyjnej, a następnie z tworzeniem jej nowego układu i przeszło 15-letnim jego funkcjonowaniem. Podkreślamy trzy jego właściwości. Pierwsza z nich mówi o tym, że nie emigracja z Polski jako dominujące liczebnie zjawisko w sytuacji migracyjnej kraju w omawianym okresie, lecz imigracja i pojawienie się w naszym kraju różnych kategorii cudzoziemców było i pozostaje nadal głównym bodźcem kształtowania się polityki państwa w dziedzinie migracji. Druga wskazuje na podstawowe znaczenie dla tworzenia i funkcjonowania dla tej polityki resortu zajmującego się sprawami wewnętrznymi. Łączyło się to z preferencją dla rozwoju prawa, procedur i mechanizmów instytucjonalnych (rozumianych jako współpraca w ramach administracji rządowej) związanych z kontrolą i bezpieczeństwem migracji, kosztem szerszej dyskusji o celach i kierunkach polityki migracyjnej państwa. Trzecia zaś dotyczy „praktycznego” rozumienia polityki migracyjnej, która skupiała się rozwiązywania kwestii związanych z migracjami w kategoriach administracyjnych, związanych z oceną funkcjonowania procedur prawnych i narzędzi instytucjonalnych. Utrudniało to z jednej strony funkcjonowanie polityki migracyjnej w Polsce i skuteczne rozwiązywanie nowych wyzwań migracyjnych, ale z drugiej strony ułatwiało szybkie przejmowanie międzynarodowych i europejskich (unijnych) rozwiązań prawnych. Pytanie, jakie sobie zadajemy na koniec artykułu brzmi, czy reakcje władz polskich na „kryzys migracyjny” w Europie począwszy od połowy 2015 r. stanowią kontynuację dotychczasowego paradygmatu, czy też są one zapowiedzią jego zmiany lub też nawet radykalnego zerwania.

Pełna treść artykułu dostępna jest tutaj [LINK]

Wybrane pozycje literatury na ten temat:

Malinowski Rubio, Maria Paula. 2012. Dyskurs polityczny wokół imigracji w Polsce. Studia „Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 2, s. 135-163.

Pawlak, Mikołaj. 2013. Imitacja w tworzeniu polskiej polityki integracji cudzoziemców. „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 3, s. 97-121.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Opublikowano Spotkanie | Możliwość komentowania Referat Sławomira Łodzińskiego oraz Marka Szonerta (28 IV) została wyłączona

Termin nadsyłania propozycji referatów na Zjazd Socjologiczny minął 8 kwietnia 2016 r.

8 kwietnia minął termin składania propozycji referatów na XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Do grupy tematycznej „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” wpłynęło wiele interesującyh zgłoszeń. Zapowiadają się bardzo interesujące obrady!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Termin nadsyłania propozycji referatów na Zjazd Socjologiczny minął 8 kwietnia 2016 r. została wyłączona

Referat prof. Piotra Chmielewskiego oraz dra Jana Chmielewskiego (24 III)

Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych problematyką teorii i badań instytucjonalnych na najbliższe spotkanie naszego cyklu seminaryjnego, na którym wystąpienie: „Wspólne zasoby, kolektywne działania, indywidualne i ogólnospołeczne korzyści – Jurgów, wieś Polskiego Spisza” wygłoszą prof. Piotr Chmielewski (Katedra Nauk Społecznych ALK) oraz dr Jan Chmielewski (Katedra Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjno-Gospodarczego, Kolegium Prawa ALK). Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem referatu.

Pierwszy głos w dyskusji przedstawi prof. Antoni Z. Kamiński.

Spotkanie odbędzie się 24. marca (czwartek) w sali seminaryjnej ISP PAN. Początek o godzinie 13:00.

Dodatkowa literatura:

Chmielewski Piotr, 2012, Podejście do problemów dobra wspólnego w perspektywie nowego instytucjonalizmu. Na przykładzie zarządzania wspólnym zasobami przez społeczności lokalne, w: Maciej Gdula, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Renata Włoch (red.), Nowe rzeczywistości społeczne nowe teorie socjologiczne. Dyskusje i interpretacje, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Chmielewski Piotr, 2013, Elinor Ostrom. Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych, „Decyzje”, nr 20.

Ostrom Elinor, 1990, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, Cambridge. [Wyd. polskie: Ostrom Elinor, 2013, Dysponowanie wspólnymi zasobami, tłum. Zofia Wiankowska-Ładyka. Wolters Kluwer, Warszawa.]

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat prof. Piotra Chmielewskiego oraz dra Jana Chmielewskiego (24 III) została wyłączona

„Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe socjologicznym w Gdańsku

W dniach 14-17 września 2016 r. w Gdańsku odbędzie się XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny.

W trakcie zjazdu obradować będzie grupa tematyczna „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” (prowadzący: dr Mikołaj Pawlak & dr Ireneusz Sadowski) powiązana tematycznie z seminarium. Zapraszamy do zgłaszania wystąpień.

Propozycje referatów można zgłaszać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego [LINK] do 31.03 2016 r. Szczegółowe informacje o trybie zgłaszania wystąpień dostępne są tutaj [LINK].

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania „Nowy instytucjonalizm – teorie i badania” na Zjeździe socjologicznym w Gdańsku została wyłączona

Referat Radosława Poniata

Na najbliższym seminarium, 25. lutego 2016 r., referat „Kształtowanie się pól policji i służby zdrowia w perspektywie długiego trwania” wygłosi dr Radosław Poniat, historyk z Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszy głos w dyskusji zabierze prof. Aleksander Manterys (ISP PAN).

Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniem wystąpienia.

Dodatkowa literatura:

Roland Axtmann, 1992, ‘Police’ and the Formation of the Modern State. Legal and Ideological Assumptions on State Capacity in the Austrian Lands of the Habsburg Empire, 1500-1800.

John L. McMullan, 1998, Policing reform and moral discourse: the genesis of a modern institution.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20) o godzinie 13:00. Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Radosława Poniata została wyłączona

Referat Krzysztofa Niedziałkowskiego

Na najbliższym seminarium, 28 stycznia 2016 r., referat pt. „Tam gdzie Rospuda spotyka się z Puszczą Białowieską. Konflikty środowiskowe w Polsce w ujęciu instytucjonalizmu historycznego” wygłosi Krzysztof Niedziałkowski (IFiS PAN). Pierwszy głos w dyskusji wygłosi Marcin Fronia (IFiS PAN).

Przedmiotem referatu będzie analiza wybranych konfliktów środowiskowych w perspektywie teorii instytucjonalizmu historycznego. Konflikt wokół sposobu zarządzania Puszczą Białowieską trwa już niemal 100 lat i pomimo szeregu inicjatyw wciąż nie został rozwiązany. Inny konflikt środowiskowy, dotyczący przebiegu obwodnicy Augustowa, będący jednocześnie odsłoną szerszego sporu wokół budowy infrastruktury na terenach cennych przyrodniczo, zakończył się ostatecznie po 10 latach w 2007 roku. W obu przypadkach na przebieg konfliktów miały wpływ działania zaangażowanych w nie aktorów społecznych, jak również czas i okoliczności, w którym miały miejsce. Instytucjonalizm historyczny jest jednym z prądów nowego instytucjonalizmu, który zwraca szczególną uwagę na rozwój instytucji w czasie (Thelen 2002). Kierunek tych zmian w dużej mierze uzależniony od momentu formacyjnego danej instytucji, choć wpływ na niego mogą też wywierać wydarzenia zewnętrzne o charakterze krytycznym, gra aktorów społecznych oraz zmieniające się dyskursy. Jednym z głównych zarzutów stawianych temu nurtowi teoretycznemu jest niedostateczna konceptualizacja zmiany instytucjonalnej, zwłaszcza mechanizmów występujących podczas wydarzeń szokowych. Na podstawie analizy danych zastanych oraz 70 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami różnych grup aktorów biorących udział w konfliktach, autor zidentyfikował tło instytucjonalne, strategiczne i dyskursywne konfliktów oraz kierunek „ścieżek”, wokół których rozwijała się polityka dotycząca ochrony Puszczy Białowieskiej i rozstrzygania konfliktów pomiędzy budową infrastruktury a ochroną obszarową. Odnosząc się do typologii zmian polityki Hall’a (1993) można stwierdzić, że podczas gdy w Puszczy Białowieskiej nie doszło do głębokiej, paradygmatycznej zmiany polityki, w przypadku Rospudy taka zmiana miała miejsce. Wiązało się to z osiągnięciem instytucjonalnej masy krytycznej po stronie aktorów wspierających ochronę Rospudy, na którą składały się nowe reguły gry, dyskursy oraz zasoby, jakimi dysponowali.

Literatura:

Niedziałkowski, K., Paavola, J., & Jędrzejewska, B. (2013). Governance of biodiversity in Poland before and after the accession to the EU: the tale of two roads. Environmental Conservation, 40(2), 108-118.

Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. Comparative Politics, 25(3), 275-296.

Thelen, K. (2002). The Explanatory Power of Historical Institutionalism. In R. Mayntz (Ed.), Akteure – Mechanismen – Modelle. Zur Theoriefähigkeit makro-sozialer Analysen (pp. 91-103). Frankfurt: Campus Verlag.

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Krzysztofa Niedziałkowskiego została wyłączona

Zmiany na liście czasopism punktowanych

Jedną z najpilniej obserwowanych przez nas zmian instytucjonalnych w Polsce jest rozciągnięta  w czasie reforma nauki. Tuż przed świętami opublikowany został  nowy wykaz czasopism punktowanych, który nieco modyfikuje strukturę bodźców, dotyczących strategii publikacyjnych polskich badaczy. Oto krótka analiza tej zmiany i jej konsekwencji: http://www.spoleczenstwo.pl/?p=519.

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmiany na liście czasopism punktowanych została wyłączona

Referat Mikołaja Pawlaka

Na najbliższym seminarium, 10 grudnia 2015 r., referat pt. „Praca instytucjonalna: Jak tworzyć, utrzymywać i niszczyć instytucje?” wygłosi Mikołaj Pawlak (IPSiR UW). Pierwszy głos w dyskusji wygłosi Mateusz Fałkowski (ISP PAN).

Teoria instytucjonalna konwencjonalnie kojarzona jest z badaniem wpływu społecznego kontekstu na działania aktorów. Jednostki i organizacje rozumiane są w takim ujęciu jako odbiorcy reguł. Jednak neoinstytucjonalizm nie zakłada prostego determinizmu i dostrzega się w nim to, jak aktorzy poprzez swoje działania wpływają na kształt instytucji. Paradoks zakorzenionej sprawczości jest kłopotliwym zagadnieniem dla teorii instytucjonalnej, w obrębie której proponowane są próby jego przezwyciężenia. Referat ma na celu prezentację koncepcji pracy instytucjonalnej [institutional work], czyli celowego działania zmierzające do tworzenia, utrzymywania lub niszczenia instytucji (Lawrence, Suddaby 2006: 215). Zatem praca instytucjonalna jest meta-działaniem, gdyż jego celem jest wpływanie na reguły określające działanie innych aktorów. Koncepcja ta rozwijana jest intensywnie przez ostatnią dekadę i daje nadzieje na lepsze zrozumienie wzajemnych relacji aktorów i instytucji, ale także powoduje konieczność stawiania nowych pytań – np. dotyczących niezamierzonych konsekwencji przerabiania instytucji.

Lawrence T. B., Suddaby R. (2006) Institutions and institutional work. W: S. R. Clegg, C. Hardy, T. B. Lawrence, W. R. Nord (red.) Handbook of organization studies, 2nd Edition. London: Sage, s. 215-254.
– > oryginalny wykład koncepcji pracy instytucjonalnej

Pawlak M., Mica A. (w druku) Coping with the Unintended Consequences of Institutional Work. W: G. Kruecken, C. Mazza, R. Meyer, P. Walgenbach (red.) New Themes in Institutional Analysis: Topics and Issues from European Research. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
– > artykuł współautorstwa referenta na temat problemu niezamierzonych konsekwencji pracy instytucjonalnej

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 13:00 w sali seminaryjnej ISP PAN (Polna 18/20).

Zapraszamy!

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Referat Mikołaja Pawlaka została wyłączona

Zmarł Douglass C. North

North W mijającym tygodniu studia instytucjonalne utraciły jednego ze swoich najwybitniejszych współczesnych przedstawicieli – Douglass’a C. North’a. Wspomnienie o nim publikuje New York Times.

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania Zmarł Douglass C. North została wyłączona